457 AB Praha 4 - Nusle, Boleslavova 250/1, ZŠ pod hotelem Towers

foto

Autor: maop     Datum: 16.6.2022

foto

Autor: maop     Datum: 16.6.2022

foto

Autor: maop     Datum: 16.6.2022

foto

Autor: maop     Datum: 16.6.2022