268112366 BM Brno - Bystrc, Teyschlova 1116/27, panelák

foto

Autor: Pavel Skřivánek     Datum: 26.9.2019

foto

Autor: Pavel Skřivánek     Datum: 26.9.2019

foto

Autor: Pavel Skřivánek     Datum: 26.9.2019

foto

Autor: Pavel Skřivánek     Datum: 26.9.2019