268035808 BK Blansko, Husova 1994/1, hotel Probe (nové)

foto

Autor: PN     Datum: 29.4.2019

foto

Autor: PN     Datum: 29.4.2019

foto

Autor: PN     Datum: 29.4.2019

foto

Autor: PN     Datum: 29.4.2019