VYVHO VY Vyškov/Manerov - Holý kopec (O2)
91.1 MHz - Radio Beat - 0.2 kW
94.4 MHz - Country Radio - 0.1 kW
104.1 MHz - Kiss - 0.2 kW

foto

Autor: Petr Hála     Datum: 26.11.2017

foto

Autor: Petr Hála     Datum: 26.11.2017

foto

Autor: Petr Hála     Datum: 26.11.2017

foto

Autor: Petr Hála     Datum: 26.11.2017