BNBKO BN Beneov/Kochnov
99 MHz - Ro Region - 1 kW

foto

Autor: David K     Datum: 1.6.2019

foto

Autor: David K     Datum: 1.6.2019

foto

Autor: David K     Datum: 1.6.2019

foto
VKV-FM, Ro Region
Autor: David K     Datum: 1.6.2019