15245 JN Bedřichov, Nekras 859 m, rozhledna Královka, +TMO, +VDF

foto

Autor: Romi     Datum: 12.4.2023

foto

Autor: Romi     Datum: 12.4.2023

foto

Autor: Romi     Datum: 12.4.2023